Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
∞ Start met yoga is eenmalig en te gebruiken binnen 4 weken, daarna kan worden overgegaan op abonnement en komen de inschrijfkosten erbij.
∞ Tijdens schoolvakanties geldt een aangepast rooster, waarbij YogaTemple maximaal 2,5 weken gesloten kan zijn, het abonnementsgeld is hierop aangepast, ook zijn alle lessen die vervallen door officiële vrije dagen gewoon in te halen bij ons!
∞ Betaling van het lesgeld werkt op basis van automatische incasso, in alle andere opties geldt ook een opzegtermijn van 1 maand, geen uitzonderingen.
∞ Wanneer een les vervalt vanwege vrije dagen of vakantie dan is het mogelijk deze binnen 3 maanden in te halen. Inhalen bij Mysore geldt het aanvullende Mysore tarief.
∞ De minimale looptijd is 3 maanden ingaande op de eerste van de kalendermaand, bijvoorbeeld 15 januari lid, 3 maanden looptijd gaat in vanaf 1 februari. Wil je opzeggen gedurende de eerste drie maanden kan dit pas na het verloop van dit termijn en geldt het normale opzegtermijn voor de 1e van de maand.
∞ Afzeggen privé sessies minder dan 24 uur van te voren wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
∞ Workshops dienen van te voren betaald te worden, tot 1 week voorafgaand aan een workshop is kosteloos, minder dan 1 week wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Tenzij anders aangegeven.
∞ Opzeggen is eenvoudig (na 3 maanden), schriftelijk en per mail vóór de 1e  van de maand, je abonnement stopt de eerstvolgende maand, het inhalen van lessen is na het stopzetten van je abonnement niet meer mogelijk. 
*Omdat YogaTemple flexibel is zijn er geen uitzonderingen mogelijk, opzeggen op de 1e van de maand houdt dus in dat je abonnement nog 2 maanden loopt, voorbeeld: 1 januari zeg je op, je abonnement vervalt dan 1 maart. Wordt toch je incasso gestorneerd, dan brengen we kosten in rekening van 10 euro, wordt deze ook gestorneerd, dan ontvang je nogmaals een herinnering, bij het niet nakomen van de contractuele verplichtingen zijn wij genoodzaakt het uit handen te geven. Het niet volgen van lessen houdt niet in dat de betaalverplichting vervalt, pas na opzegging vervalt de incasso, met inachtneming van het wettelijke opzegtermijn van 1 maand.
∞ Abonnementsvorm verminderen is mogelijk, mits schriftelijk ingediend per 1e van de kalendermaand, de opvolgende maand gaat deze aanpassing dan in.
∞ Tussentijds stopzetten is uitsluitend mogelijk indien dit medisch aantoonbaar is, en niet langer dan 1 maand, bij alle overige zaken zoals bv vakanties kan je abonnement niet stopgezet worden.
∞ Lessenkaart is 6 weken geldig en kan niet worden verlengd, gemiste lessen kunnen gedurende de looptijd van de kaart afgenomen worden. Na 6 weken vervalt dit recht. Niet lessen afnemen geeft geen recht op restitutie.
∞ Tarieven kunnen jaarlijks in januari verhoogd worden.
* Maandbedrag is vast, Mysore is optioneel, je abonnement is eventueel uit te breiden met 2x Mysore class van 10 euro, dit kan je per maand bepalen, als je een maand wilt overslaan betaal je je vaste bedrag. Geen Mysore dan geldt het normale maandtarief.

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW, deelname aan de lessen betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 

Privacy verklaring:

YogaTemple YogaTemple, gevestigd aan Raadhuisstraat 96 2405 AH Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 www.yogatemple.nl Raadhuisstraat 96 2405 AH Alphen aan den Rijn 0642535320

Marieke Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van YogaTemple Hij/zij is te bereiken via info@yogatemple.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

YogaTemple verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Adresgegevens

•Telefoonnummer

• E-mailadres

• Lijst met contactgegevens van de klant via een app- Bankrekeningnummer

YogaTemple verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yogatemple.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

YogaTemple verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • YogaTemple verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

YogaTemple neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YogaTemple) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YogaTemple bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

YogaTemple verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YogaTemple blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YogaTemple en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogatemple.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . YogaTemple wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YogaTemple neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yogatemple.nl 

Bezoekersstatistieken:

Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

  • de site gebruikt Google-Analytics-cookies

  • er is een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten

  • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google

  • er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen met Google

  • er worden geen andere Google diensten gebruikt in combinatie met de Google-Analytics-cookies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *