Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
YogaTemple: yogastudio praktijk voor bewustwording yoga en therapie gevestigd Swaenswijkplaats 15 Alphen aan den Rijn.
Deelnemer: persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten en ingeschreven heeft bij YOGATEMPLE voor lessen, workshops sessie retreats circles.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij  YOGATEMPLE  als opdrachtgever optreedt.
Lidmaatschap: deze komt tot stand door het invullen van het inschrijf formulier en of afgeven van incasso gegevens en wordt aangegaan voor een periode van vier maanden, na vier maanden wordt je lidmaatschap stilzwijgend maandelijks verlengt.
Bij het ondertekenen van je inschrijving gaat deelnemer akkoord met de wettelijke algemene voorwaarden van  YOGATEMPLE , zoals terug te vinden zijn op de website als in de studio, de juiste versie is altijd terug te vinden op www.yogatemple.nl, YOGATEMPLE behoudt zich het recht voor tussentijds de huisregels, algemene voorwaarden, prijzen, lessen en workshops te wijzigen dan wel aan te passen, en zal dit altijd kenbaar maken door het versturen van een nieuwsbrief mailing dan wel persoonlijk indien mogelijk, voor updates kan deelnemer dit ook terug vinden op de website.
Onder een lidmaatschap valt ook de lessenkaart. Opzeggen kan na vier maanden vóór de 1 van de maand.  Zie ook voorwaarden bij het kopje OPZEGGEN.
∞ Start met yoga en de intro maand is eenmalig en te gebruiken binnen 4 weken, daarna kan worden overgegaan op abonnement en komen de inschrijfkosten erbij. Proeflessen zijn niet te combineren, of 3 proeflessen, of 1 proefles of een intromaand. Abonnement en kaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Er is geen teruggave van geld bij het niet afnemen van de lessen, proefles(sen), proefmaand en losse lessen.
∞ Tijdens schoolvakanties geldt een aangepast rooster, waarbij YogaTemple een aantal dagen/weken gesloten kan zijn, het abonnementsgeld is hierop aangepast.
YogaTemple behoudt zich het recht voor een geplande les te annuleren, op inschrijving te zetten, dan wel een vervangende docent in te schakelen, door overmacht. Er is dan geen recht op restitutie. 
∞ BETALING:  Betaling van het lesgeld werkt op basis van automatische incasso in de laatste week van de maand als vooruitbetaling voor de volgende maand. Niet komen naar les door ziekte of andere redenen geeft geen recht op abonnement geld teruggave. De deelnemer is in verzuim bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen in geval van onrechtmatige stornering. In geval van in gebreke stelling wordt een herinnering gestuurd en de betaling opnieuw ter incasso aangeboden met een verhoging van €25, wordt wederom de verplichting niet nagekomen komt er nog eens een verhoging bij van €10 totaal €35. Bij het niet nakomen van de contractuele verplichtingen wordt de incasso uit handen gegeven en de toegang tot de lessen wordt opgeschort. Het niet volgen van lessen geeft geen enkel recht de betaalverplichting niet na te komen, pas na de opzegging met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand voor de eerste van de maand vervalt het abonnement lessenkaart en incasso. Alle overige redenen niet deelgenomen te hebben aan les geeft geen recht op stornering of restitutie. Alle  lessen zijn toegankelijk en te volgen door deelnemer, daardoor houdt YogaTemple zich aan haar plicht de diensten te leveren.
∞ bij een abonnementgeldt een opzegtermijn van 1 maand. Mocht je op een andere manier willen betalen neem dan contact op met ons, de algemene voorwaarden blijven wel gewoon van toepassing. Ook als je contant betaald dan gelden dezelfde algemene voorwaarden.
∞ De minimale looptijd is 4 maanden ingaande op de eerste van de kalendermaand, bijvoorbeeld 15 januari lid, 4 maanden looptijd gaat in vanaf 1 februari. Wil je opzeggen gedurende de eerste vier maanden kan dit pas na het verloop van dit termijn en geldt het normale opzegtermijn voor de 1e van de maand. Bij de lessenkaart 1 verlening.
∞ Afzeggen privé sessies minder dan 24 uur van te voren wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Opzeggen 48 uur van te voren 50%.
∞ OPZEGGEN: is eenvoudig (na 4 maanden),
schriftelijk en per mail vóór de 1e  van de maand (niet per app)
NOTE:  mail om op te zeggen is uitsluitend geldig via zuiverzyn@gmail.com, opzeggingen anders gestuurd zijn niet geldig voor opzegging en worden ook niet verwerkt)
je abonnement stopt de eerstvolgende maand, het inhalen van lessen is na het stopzetten van je abonnement niet meer mogelijk. Heb je geen lessen gevolgd  dan heb je geen recht op compensatie. Les volgen is altijd mogelijk en daarin voldoet Yogatemple dan ook aan haar verplichting.
∞ Tussentijds stopzetten is niet mogelijk, wil je even een pauze moment dan dien je op te zeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. In geval van ziekenhuis opname cq operatie kan je eenmalig een pauze moment nemen van maximaal 1 maand, na een maand wordt je lidmaatschap en incasso weer voortgezet, wil je daarna alsnog opzeggen dan geldt het wettelijke opzegtermijn, in alle andere gevallen dient deelnemer opnieuw inschrijfkosten te voldoen.
∞ Lessenkaart is 12 weken geldig en kan niet worden verlengd, gemiste lessen kunnen gedurende de looptijd van de kaart afgenomen worden. Na 12 weken vervalt dit recht. Niet lessen afnemen geeft geen recht op restitutie. 
∞ Tarieven kunnen jaarlijks in januari verhoogd worden. 
∞ indien noodzakelijk kan YogaTemple de algemene voorwaarden, huisregels, lesgeld en het lesrooster tussentijds aanpassen en wijzigen, dit wordt kenbaar gemaakt per verzending nieuwsbrief, indien mogelijk persoonlijk maar altijd digitaal, check regelmatig de site voor updates.
 ∞WORKSHOPS: bij het deelnemen aan workshops, speciale lessen en of opleiding gelden de volgende algemene voorwaarden:
AANMELDING: aanmeldingen en bevestiging zijn uitsluitend per mail rechtsgeldig,  YOGATEMPLE behoudt zich het recht voor een workshop/speciale les/opleiding te annuleren uiterlijk 1 week/7 dagen voor aanvang.
BETALING: betaling dient uiterlijk 1 week/7 dagen voor aanvang voldaan te zijn.
ANNULEREN is mogelijk tot uiterlijk 1 week/7 dagen voor aanvang, daarna tot 48 uur van te voren wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht, 48 uur voor aanvang wordt het GEHELE bedrag in rekening gebracht; hier is geen uitzondering op mogelijk, in geval van ziekte etc kan je proberen je ticket zelfstandig door te verkopen. 
 

 *Alle bedragen zijn inclusief BTW, deelname aan de lessen betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden*

Privacy verklaring:

 YogaTemple gevestigd aan Swaenswijkplaats 15 te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 www.yogatemple.nl Swaenswijkplaats 15 Alphen aan den Rijn 0642535320

Marieke Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van  YogaTemple. Zij is te bereiken via zuiverzyn@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

YogaTemple verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Adresgegevens

•Telefoonnummer

• E-mailadres

• Lijst met contactgegevens van de klant via een app- Bankrekeningnummer

 

YogaTemple verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yogatemple.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

YogaTemple  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  •  YogaTemple verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

 YogaTemple neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YogaTemple  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

YogaTemple verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YogaTemple blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door  YogaTemple en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogatemple.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . YogaTemple wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YogaTemple  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via zuiverzyn@gmail.com

Bezoekersstatistieken:

Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

  • de site gebruikt Google-Analytics-cookies

  • er is een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten

  • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google

  • er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen met Google

  • er worden geen andere Google diensten gebruikt in combinatie met de Google-Analytics-cookies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *